Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Pro vedoucí

TÁBORY 2021

INFORMACE PRO ORGANIZÁTORY

Poslední aktualizace: 9. 8. v 17.20

Na této stránce najdete základní doporučení pro ty, kdo chystají letní tábor v roce 2021.

Opatření pro zajištění dětské rekreace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo očekávaná opatření pro zajištění dětské rekreace.

Základní poznámky:

Hygienicko-protiepidemická opatření MZ stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 mají charakter doporučení, legislativní rámec vychází z citovaných předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti č. 106/2001 Sb.). Rozhodně je potřeba být v kontaktu se svojí, místně příslušnou HS a s ní si konkrétně vyjasnit potřebné.

Za zaznamenání jistě stojí:

 • doporučení organizátorům jiných podobných akcí (tj. do 29 dětí nebo s dobou trvání do 5 dnů) postupovat v souladu s pravidly i pro větší akce, včetně ohlášení u místně příslušné KHS;
 • je podtržena nutnost klást důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny a co největší omezení kontaktů s okolím (hrady, zámky, veřejná koupaliště), užívání hromadné dopravy, návštěv rodičů či různých doplňků do programu tábora;
 • stálý akcent na potřebu dezinfikovat, dostupnost dezinfekce (na ruce), zejména tam, kde není tekoucí teplá voda atd.;
 • počty osob na táborech nejsou regulovány;
 • na táborech do 50 osob (účastníků!) mohou děti pod dozorem připravovat stravu i mýt své nádobí, s novinkou oplachu, jež by měl být v tekoucí pitné vodě; mohou uklízet v táboře, ale nesmí uklízet v kuchyni a sociální zařízení;
 • při střídání turnusů na základnách jsou časové rozestupy zkráceny na minimálně 4 hodiny;
 • organizátoři putovních táborů by měli své části dokumentu věnovat zvýšenou pozornost;
 • příměstské tábory se řeší pouze pomocí obecných nařízeních pro spolkovou činnost;
 • povinnost nošení ochrany dýchacích cest je obecně vázána na aktuální epidemickou situaci, respektive na pohyb mimo areál tábora (nosit roušku stále není povinné).

Nově se nařizuje organizátory vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního (opakovaného) antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku PCR testu u účastníka nebo jinak přítomné osoby zajistit oddělení této osoby od ostatních osob. Osobě starší 18ti let se nařizuje akci neprodleně opustit, v případě osoby mladší 18ti let se nařizuje bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, který zajistí odvoz a dále bezodkladně kontaktovat orgán veřejného zdraví příslušný podle místa konání.

Pionýr doporučuje

Rozhodnutí o konání či nekonání tábora

Tábor je náročná akce a její pořádání nelze brát jako samozřejmost. Proto musí rozhodnutí o pořádání tábora předcházet zvážení všech okolností a pravděpodobných nezbytných opatření, například:

 • Podmínky na základně: Budete například schopni zavést přísnější hygienický režim? Máte prostory pro program v oddělených skupinách?
 • Zvýšené organizační a finanční nároky: Dokážete je zvládnout? Vyžádají si posílení personálu? Není nutné navýšit poplatek za tábor? Pokud ano, přijmou to účastníci a jejich rodiče? (Odpověď samozřejmě nelze střílet od boku, je nutné mít rozpočet, který zahrnuje vícenáklady – máte ho?)
 • Personální zajištění tábora: Máte dostatek táborových pracovníků, kteří na 100 % počítají s účastí? Počítáte i se zvýšenou měrou zastupitelnosti? (Zrušení dovolených, posunutí výuky vysokoškoláků, v krajním případě může být některý vedoucí i izolován v karanténě těsně před táborem nebo “vytrasován” v jeho průběhu.)

Zájem účastníků: Různí lidé vnímají současnou situaci odlišně a mnozí se budou obávat zapojit do obnovených aktivit, i když bude vše v souladu s platnými opatřeními. Máte jistotu, že dříve přihlášení účastníci mají o váš tábor stále zájem? Jste v kontaktu s rodiči účastníků?

Příprava před táborem

Více než jindy je teď důležitá komunikace s rodiči účastníků:

 • Ujasněte si, kdo bude s rodiči komunikovat, ale i tak – pro případ, že se obrátí na ostatní vedoucí – si ujasněte a sjednoťte obsah sdělení.
 • Buďte průběžně v kontaktu – kontaktní údaje musí být oboustranně funkční!
 • Ujistěte rodiče, že příprava tábora probíhá a informace jim budete bez odkladu poskytovat. Na případné dotazy odpovídejte aktivně a pravdivě.
 • Jakmile budou zveřejněny obecně závazné pokyny, informujte rodiče, jaká opatření zavedete a jakou součinnost od nich potřebujete, např., aby:
  • velmi pečlivě uváděli informace o zdravotním stavu,
  • si včas zajistili potvrzení od lékaře (což ovšem platí i pro pracovníky tábora),
  • prohlášení o bezinfekčnosti podepisovali zodpovědně,
  • uváděli jen spolehlivě funkční kontaktní údaje,
  • při odjezdu poskytli kontakt na další osobu, která je po dobu tábora dostupná a ochotná si dítě v případě potřeby vyzvednout (je nutný písemný souhlas zákonných zástupců),
  • počítali se zrušením návštěv a omezením zasílání balíků,
  • vybavili děti vším, co si organizační a programové úpravy či hygienická opatření vyžádají (např. respirátory nebo roušky).
 • Připomínejte rodičům, že opatření se mohou měnit, což si může vyžádat například úpravy v dokumentaci, zpřísnění podmínek a podobně.

Nepodceňte součinnost s “úřady”:

 • Včas zařiďte rozbor vody, nebo u pronajímané základny se ujistěte, že ho má zajištěný její provozovatel.
 • Hlaste se na příslušnou hygienickou stanici (i když třeba nesplňujete limity pro zotavovací akce). Vyplatí se být s “hygienou” v kontaktu, domluvit se na přijímaných opatření, aby odpovídala případným místním požadavkům.
 • Stejně tak nepodceňte včasné hlášení tábora a celkově komunikaci s místně příslušným zdravotnickým zařízením – dohodněte se například i na postupu pro případ, že se u někoho projeví příznaky COVID-19.
 • Oznamte konání tábora místnímu úřadu a zjistěte případná místní omezení.

Aby proběhl tábor co nejhladčeji, pečlivě proberte zdánlivě běžné organizační detaily i nově zaváděná pravidla, například:

 • Dopředu si připravte varianty programu pro různé druhy omezení (hygienické, bezpečnostní, meteorologické).
 • Ujasněte si, co s sebou nad rámec obvyklého vybavení (účastníci/organizátoři) – mějte například zásobu jednorázových roušek a rukavic, i pokud bude mít každý vlastní. Jak budou likvidovány roušky jednorázové?
 • Kontaktujte dodavatele zboží a služeb a ujistěte se, že s vámi počítají, dohodněte se na aktuálních postupech (nespoléhejte na to, že vše funguje jako vždycky…). Může jít třeba:
  • o dodavatele potravin,
  • o dovoz pitné vody,
  • o likvidaci odpadu či zbytků z kuchyně,
  • o zajištění chemických toalet,
  • o místní poštu,
  • a další…

Odjezd a cesta na tábor

 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude účast na letním dětském táboře podmíněna doložením negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19. Očekává se zvláštní úprava tohoto tématu, patrně formou “Mimořádného opatření MZ” (vyhlašovaného ministerstvem a potvrzeného vládou).
 • Důsledně kontrolujte a vyžadujte prohlášení o bezinfekčnosti od všech účastníků tábora (tedy i od personálu).
 • Proveďte zdravotní filtr.
 • Pokud to lze, nevyužívejte veřejné dopravní prostředky, ale např. vlastní autobus.
 • V případě užití hromadné dopravy zatím počítejte s užitím roušek a důsledným dodržováním hygienických pravidel. Stravu je možné konzumovat jen v místech k tomu určených.

Opatření na táboře

Všechna přijatá opatření se týkají nejen organizovaných aktivit, ale i volného času dětí. Tento výčet není definitivní, může se ještě do letních prázdnin rozšířit či upřesnit, jistě je ale nutné počítat se zavedením minimálně těchto opatření přímo do táborového života:

 • Mimo běžné poučení o bezpečnosti (standardně vyžadované) poučte všechny účastníky o speciálních bezpečnostních/hygienických opatřeních.
 • Udržujte atmosféru, ve které se dítě nebude stydět (bát) říci o svých zdravotních problémech. (Je důležité je zjistit včasně). Reagujte klidně a vstřícně.
 • Rozdělte děti do menších skupin (na program a jídlo) a udržujte je konzistentní.
 • Co nejvíce času buďte ve volném prostoru venku v přírodě – mimo pevnou budovu.
 • Dle místních podmínek omezte kontakt s okolím (až po případné zrušení výletů do měst, muzeí, veřejných plováren a podobně).
 • Zvažte zrušení rodičovských návštěvních dnů.
 • Zakažte zbytné návštěvy na táboře (anebo pro ně alespoň zaveďte přísná pravidla) – nejde jen o rodiče, ale i o kamarády vedoucích, sousední tábory a podobně.
 • Důsledně hlídejte, aby si děti myly ruce – vytvořte k tomu odpovídající podmínky – stále dostupná tekoucí voda a mýdlo v dávkovači. (Využít můžete například toto leporelo pro děti nebo názorný návod na mytí rukou.)
 • Dbejte na zvýšenou hygienu například při zásobování.
 • Průběžně dezinfikujte povrchy nejen v kuchyni a na toaletách.
 • Věnujte zvýšenou pozornost průběžné kontrole zdravotního stavu účastníků.

Nově se nařizuje organizátory vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního (opakovaného) antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku PCR testu u účastníka nebo jinak přítomné osoby zajistit oddělení této osoby od ostatních osob. Osobě starší 18ti let se nařizuje akci neprodleně opustit, v případě osoby mladší 18ti let se nařizuje bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, který zajistí odvoz a dále bezodkladně kontaktovat orgán veřejného zdraví příslušný podle místa konání.

Pokud máte i profesionální personál, je nutné sledovat aktuální opatření pro zaměstnance a ta zavést (respirátory/roušky, rukavice, hygiena provozu).

Po táboře

 • Vyzvěte rodiče, aby v případě, že se do 14 dní po skončení tábora u jejich dítěte projeví příznaky infekční nákazy, vám o tom neprodleně podali zprávu, aby mohly následovat další kroky z vaší strany.
 • V případě, že se nákaza potvrdí, bez odkladu informujte rodiče účastníků a pracovníky tábora.
 • V případě střídání běhů tábora je nutné provést důkladný úklid a dezinfekci táborové základny.

Příprava a školení táborových pracovníků I když každý z táborových pracovníků zpravidla nějakou kvalifikaci získal (nejméně Minimum nebo kvalifikaci instruktora či vyšší kvalifikace Pionýra), provozovatel tábora (pionýrská skupina) musí vždy zajistit před táborem aktuální proškolení všech táborových pracovníků. Na jeho závěr všichni podepíší, že je absolvovali. List7 s podpisy je součástí táborové dokumentace uložené na táboře.

Doporučený obsah školení táborových vedoucích a instruktorů:

 • Směrnice příslušného spolku pro letní tábory. (V případě Pionýra část Směrnice o hlavní činnosti.)
 • Výchovný a rámcový plán tábora, CTH.
 • Táborový řád, režim dne, návštěvy na táboře (budou-li povoleny).
 • Náplň práce jednotlivých funkcí na táboře.
 • Právní postavení pionýrů-instruktorů (15-18 let).
 • Organizace služeb a povinnosti vedoucího dne.
 • Hygienické a zdravotní předpisy a protiepidemiologická opatření a nebezpečí alkoholických nápojů, kouření a další závislosti.
 • Postup při úrazu a mimořádných událostech (evakuační a traumatologický plán).
 • Bezpečnostní předpisy pro činnost na táboře, protipožární opatření (požární plán, včetně požární poplachové směrnice).
 • Pojištění (aktuální smlouva o úrazovém a odpovědnostním pojištění)
 • Organizace materiálně technického zabezpečení tábora.
 • Obecné předpisy: lesní zákon, zákon o provozu na pozemních komunikacích, ochrana přírody atd.
 • Informace o zdravotním stavu účastníků tábora dle zdravotní dokumentace a výsledků zdravotního filtru (první den tábora)

Souhrn informací z roku 2020

Na doporučení pro organizátory z roku 2020 se můžete podívat v tomto dokumentu.

Česká rada dětí a mládeže vydala v roce 2020 ve spolupráci s hlavní hygieničkou MUDr. Jarmilou Rážovou dvě sady otázek a odpovědí (první v květnu v návaznosti na vydaná opatření Ministerstva zdravotnictví, druhou v červnu na základě dalších dotazů pořadatelů).