Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...


Role ve skupině

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
35 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 5
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Rozvoj komunikace, umět diskutovat na dané téma, vcítění se do rolí.

Motivace

Každou skupinu tvoří osobnosti, které se od sebe navzájem odlišují, např. tím, jaké mají v dané skupině postavení. Uprostřed skupiny jsou ti nejaktivnější jedinci, kteří ji v podstatě řídí a rozhodují o tom, co bude skupina dělat. Kolem nich jsou jedinci, kteří se podílejí na každé činnosti skupiny a neprotestují. Na okraji skupiny jsou pak ti, kteří se většinou nezapojují do činností a stačí jim jen dění ve skupině pozorovat. Můžete prodiskutovat s ostatními, jak je to ve vaší skupině.

Potřeby

Kartičky rolí (viz příloha C1A).

Provedení

Účastníky rozdělíme do skupinek (vhodné je maximálně po 8 lidech). Každý si vylosuje kartičku s nějakou rolí, kterou nikomu jinému neukazuje (vedoucí hry může také kartičky rozdat dle svého uvážení). Následně skupince zadáme téma k diskusi, které by mělo být všem účastníkům blízké. Účastníkům můžeme dát také možnost, aby se na tématu domluvili mezi sebou sami. Na diskusi k tématu jim necháme zhruba 15 minut. Je důležité účastníky upozornit, aby se snažili co nejvíce vžít do dané role.
Po skončení se snaží účastníci odhadnout a definovat, kdo měl jakou roli. Také se mohou zaměřit na to, jak se lišila jejich role od jejich běžného chování. Dále lze diskutovat o tom, jak se v přiřazených rolích cítili, jak na ně působili ostatní, jaké role jsou pro skupinu důležité a proč, jakou roli mají ve skupině v běžném životě, co se naučili, co pochopili atp.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání.

Pozor na

Správné pochopení rolí – dobře vysvětlit pravidla, na příkladu ověřit, zda byla pravidla pochopena.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – velké písmo, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – lze provést po sdělení role.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlovat krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu. Pro těžší stupeň – nevhodné.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dětem dostatečný prostor na komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování zadání.