Osvědčilo se nám

Chcete rozlišit děti při týmovce jako třeba fotbal či bojovka – rozlišovací vesty jsou ideální – jsou vidět i v lese.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Ptáče - Modelování
       

Voda

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k učení, k řešení problémů, sociální a personální.
Zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými, rozhodovat se a jednat vyváženě, o chodu společnosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí, efektivně využívat různé strategie, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému, uplatňovat proaktivní přístup, odhadovat důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho korigovat.

Konkrétní cíl: Uvědomění si významu vody pro život, potřeby šetřit s pitnou vodou, potřeby vody v různých částech světa.

Motivace

Bez vody nelze žít. Množství sladké vody na Zemi je omezené, v některých částech světa je pitná voda a voda vůbec považována za „zlato“. Ne každý člověk či jiný živočich má stejné podmínky a možnosti přístupu k vodě. Zkuste ve skupině prodiskutovat, v jakých situacích každodenně vodu používáte, zda byste mohli v některých případech množství vody omezit nebo se bez ní obejít. Uveďte si navzájem příklady, kdy se vodou očividně plýtvá.

Potřeby

Lana na 2 soustředné kruhy (malý a velký), 1 velká a 1 střední nádoba na vodu, plechové hrnky pro hráče, měřicí nádoba na vodu, vhodné oblečení hráčů.

Provedení

Na louce umístíme 2 soustředné kruhy o průměru přibližně 3 a 9 m (průměry lze upravit dle počtu hráčů – čím je jich více, tím větší vnější kruh může být). Uprostřed menšího kruhu umístíme menší nádobu na vodu (lavor nebo kanystr na asi 5–7 l vody). Vně vnějšího kruhu ve vzdálenosti asi 3 m od něj umístíme větší nádobu s vodou. Pokud je hráčů více, můžeme umístit vně kruhu více nádob s vodou. Rozdělíme hrající na 2 družstva – A a B – minimálně 1 družstvo nějak označíme. Uvnitř mezikruží se rozmístí družstvo A, které má za úkol bránit družstvu B dopravit vodu z velké nádoby vně kruhu pomocí plechových hrnků do menší nádoby uprostřed menšího kruhu. Přitom družstvu B pomáhá jeden jeho hráč v menším kruhu, ten vnitřní kruh při hře nesmí opustit. Doprava vody probíhá tak, že hráč družstva B nabere do plechového hrnku vodu z velké nádoby a snaží se proběhnout s hrnkem a vodou mezikružím až ke svému spoluhráči v menším kruhu, kterému předá svůj hrnek, a ten vodu z něj vylije do menší nádoby. Hráči družstva A rozmístění v mezikruží brání hráči z družstva B v předání hrnku s vodou tím, že mu brání tělem v cestě nebo se mu snaží vodu z hrnku vylít (nesmí dojít k bitkám a odebírání hrnků, hráči pouze šťouchají do protihráčů tak, aby vodu vylili). Hraje se na určitý časový limit, kdy se voda z malé nádoby přelije do měřicí nádoby a zapíše se stav, nebo se hraje do naplnění malé nádoby a měří se čas. Nebo se může hrát na čas, který družstvo potřebuje k úplnému naplnění nádoby ve vnitřním kruhu. Poté si družstva vymění role.
Alternativa: Hru lze hrát i bez středového hráče s tím, že hráči v mezikruží do středového malého kruhu nesmí.
Osobní úkol pro jednotlivce:
Každý si bude doma po dobu jednoho týdne zapisovat kolik vody a na co rodina spotřebuje. Výsledky si pak jednotlivci navzájem porovnají a prodiskutují, jak by mohli ovlivnit spotřebu vody ve své rodině.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a Překonání.

Pozor na

Hrnek hozený středovým hráčem ze středového kruhu může poranit – zavést pravidlo, že lze jen při zemi. Při hře budou všichni mokří – podle toho volit oblečení.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – hra pouze pro lehčí stupeň postižení. Důležité je aby, si účastník prošel terén, upozornit jej na případné nerovnosti. U lavorů asistence instruktorů (mohou také vydávat zvuk, aby se účastník lépe orientoval a šel za zvukem), kteří hráče případně navedou k nabrání vody.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Názorná ukázka.
Pohybově postižení – záleží na stupni postižení, účastníka zapojit do hry tím, že např. nabírá vodu přibíhajícím.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – pozor na agresivitu jedinců, striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.