Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Více...

Náhodná hra

Právobingo

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Krizové situace
       

Tábornický desetiboj

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
4,5 hodiny
Místo
les, tábořiště
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
16 - 36
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
31. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P26, tábornické dovednosti
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, pracovní, k řešení problémů.


Vyzkoušení a procvičení tábornických dovedností, přírodních znalostí a práce s nářadím; procvičení spolupráce, dělby práce a řízení kolektivu.

Motivace

Dnes večer zaplane slavnostní oheň a ten nesmí zapalovat jen tak někdo. Dneska ho ale bude zapalovat někdo z vás, některá čtyřčlenná skupina. Bude to ta, která nejlépe obstojí v daných úkolech. Prokáže svými znalostmi, dovednostmi a postřehem, že je hodna takové cti, jako je zapálení slavnostní vatry. Nuže, snažte se a ukažte, co ve vás dosud dřímalo...

Potřeby

Červená syntetická barva, základní obvazový materiál pro první pomoc, pro každé družstvo: knížka s úkoly, pila, sekery, zápalky, provázek na uzlování, syrový brambor, papír a tužka.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Čtyřčlenná družstva soutěží v plnění deseti úkolů z nejrůznějších oblastí tábornické praxe. Tento desetiboj je vhodné zařadit až po procvičení některých dílčích disciplín.

Seznam úkolů dostanou týmy v podobě jakési „knížky“ formátu A6.
Každý úkol je tu popsán na jednom listu a je u něj:

přesné znění (co je třeba udělat),
místo vyhrazené k plnění úkolu,
jméno vedoucího (instruktora), který provedení zkontroluje a svým podpisem potvrdí.

Každý úkol může plnit jakýkoli počet členů družstva – někdy se do něj pustí všichni, jindy je pověřen jediný zástupce. Záleží tedy i na strategii, jak si které družstvo rozvrhne síly. Zvítězí ta skupina, která odevzdá knížku s potvrzením splnění všech úkolů jako první.

Úkoly volíme podle možnosti tábora a zkušenosti hráčů. Následující seznam je pouze pro inspiraci, vždy vycházejte ze znalosti prostředí a vašich hráčů.
1. Pojmenujte na procházce s vedoucím (instruktorem) 30 různých druhů rostlin. Mohou to být byliny i dřeviny.

2. Z kulatiny o minimálním průměru 15 cm nařežte a naštípejte 150 louček tak, aby jejich délka byla nejméně
20 cm a síla maximálně 5 cm.

3. Nakreslete plánek okolí tábora v daných hranicích (cca 500x500 metrů). Na papíru formátu A4 vyznačte všechny stavby, cesty, potoky, okraje lesa, lesní oplocenky, řeku, ...

4. Projděte vyznačený úsek cesty a najděte a zapište všechny předměty, které do přírody nepatří a jsou maximálně dva metry od cesty.
Poznámka: Úsek v délce asi 500 metrů označíme fáborky a předměty rozmístíme tak, aby byly z cesty viditelné. Může jich být kolem třiceti – např. noviny, šátek, nůž, hřeben, sklenice apod. Úkol je splněn, když tým objeví 90 % předmětů.

5. Pro večerní oheň připravte deset kusů suché kulatiny o délce 50–60 cm, silné v průměru aspoň 10 cm. Dbejte na bezpečnost práce!

6. Na vlastnoručně postaveném ohništi uvařte jeden brambor ve slupce, který dostanete u příslušného vedoucího (instruktora). Brambor musí být dovařený! Nesmíte použít jiné pomůcky než ty, co jste dostali na začátku hry.

7. V místě (přesně popsaném) začínají krvavé stopy raněného vlka. Vystopujte ho až k doupěti, kde najdete obálku s kartičkami. Jednu vezměte do tábora jako důkaz o splnění úkolu. Stopy sledujte tak, abyste je nepošlapali a nezničili. Chovejte se jako skuteční stopaři. Pohybujte se tiše! Poznámka: Trať v délce 1,5—2 km vyznačte stříkanci husté červené barvy. Střídejte čitelné a přehledné úseky s místy, kde jsou stopy jen málo zřetelné a je třeba je skutečně velmi pozorně hledat.

8. Prokažte, že umíte uvázat aspoň pět různých druhů uzlů. Počet uzlů přizpůsobíme zdatnosti dětí v oddíle.

9. Poskytněte zraněnému kamarádovi první pomoc s improvizovanými pomůckami. Má zlomenou ruku v předloktí a na čele silně krvácející ránu. Obvazový materiál je k dispozici u vedoucího.

10. Vyrobte pochodeň pro zapálení ohně ze silnější větve. Na konci větev rozštípněte, do štěpu vkládejte drobné suché větvičky a zalévejte smolou.

Místa stanovišť volte tak, aby jeden vedoucí (instruktor) mohl dohlížet na více úkolů.

Varianta: Na plnění úkolů je stanoven časový limit 3 hodiny. Vítězí družstvo, které v této době splní nejvíce úkolů. Bude-li mít víc týmů stejný počet dokončených disciplín, zvítězí ten, který byl hotov dřív. Proto je vhodné, aby vedoucí (instruktoři) zapisovali do knížky i čas splnění úkolu.


Na tuto činnost lze navázat v soutěži Pionýrská stezka.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Překonání, Přátelství a Pomoc.

Pozor na

Je třeba pečlivě zvolit místo, kde budou družstva rozdělávat oheň a vařit na něm. Také je třeba zdůraznit bezpečnost práce s nářadím a nástroji.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.