Domov

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1,5 - 2 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Zná adresu svého bydliště, klubovny. Popíše trasu a dokáže s malou dopomocí podle popisu trasy nebo podle náčrtu trasy najít hledaný objekt. Podle zjištěných informací dokáže řešit konkrétní úkol.

Motivace

Každý z nás někde bydlí, to je jeho domov. Každý domov má svou adresu. Tu by měli znát všichni. Adresa je velmi důležitá při zasílání balíčků a dopisů, pohlednic. Dnes se již pohlednic a dopisů tak moc nevyužívá, ale adresa je stejně důležitá jako před lety. Adresu udáváme jako kontaktní místo, kde nás mohou všichni najít, kam nám mohou donést knihu, hračku nebo přijít na návštěvu.
Každé místo, budova, historická památka, nákupní centrum nebo škola má svou adresu.

Potřeby

Lístečky s adresami dětí, lístečky se jmény dětí, balicí papír se jmény dětí, pastelky, kancelářské papíry A4, několik jednoduchých náčrtů plánku.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Hovoříme s dětmi o jejich domově, kde bydlí, jak se jmenuje jejich ulice, číslo domu. Sedíme v kroužku a každý dává bedlivý pozor, co jiné děti říkají. Na tuto skutečnost vedoucí všechny děti upozorní, aby byly vnímavé a pozorné. Po kolečku informací, vedoucí či instruktor roznese po klubovně, nebo v terénu lístečky s adresami dětí. Na povel děti vstanou a hledají lístky, pokud naleznou lístek, přečtou si ho a půjdou ho přiložit ke jménu, kterému patří adresa. Nakonec si děti zkontrolují správnost údajů a vedoucí vyhodnotí úspěšnost dětí. Vyzvedne a kladně ohodnotí zejména ty děti, které byly úspěšné, neboť dokázaly naslouchat ostatním. Lístečky se jménem a adresou si děti nalepí na balicí papír a dotvoří je. Ke své adrese nakreslí jednu symbolickou věc, která charakterizuje místo, kde bydlí, např. velký strom, nákupní centrum, hřiště, parkoviště, les, kostel…
II. část: Na základě znalosti a své adresy se děti pokouší popsat cestu ke svému domovu. Vyjmenovávají ulice, popisují, jaké budovy míjí, kde přechází přes silnici nebo jakým dopravním prostředkem musí cestovat. Na základě toho popisu se pokusí vytvořit jednoduchý plánek cesty. Každý z dětí na to má stejný čas a prostor. Jednotlivé plánky dáme do krabice a uzavřeme. Neprobíráme je, neukazujeme je, nehodnotíme je – jsou v trezoru.
Vedoucí rozdělí děti do skupinek podle možností tak, aby byla dodržena bezpečnost dětí. Každé skupince dá jednoduchý plánek s popisem. Úkolem skupinky je najít cíl trasy. Vyhodnocení celého úkolu se provede společně, až děti dorazí z objevování zpět.
V případě, že děti nepocházejí ze stejného místa /města, vesnice/, vybere vedoucí jen ty plánky, které jsou pro dané místo aktuální.
Necháme dětem prostor k jejich hodnocení, jak se kdo zapojil, jak kdo přispěl k tomu, aby družinka našla cílové místo. Vedoucí může k plánku dát i otázky a úkoly, které mohou děti během objevování plnit. (Doneste bylinku, kterou budete cestou míjet. Zapište číslo domu, kolem kterého půjdete. Kolik stromů roste kolem cesty...) III. část: Po zkušenostech z předcházející činnosti si děti vezmou nazpět své plánky, které byly uloženy v trezoru, a podle zkušeností, jichž nabyly, si plánky mohou doplnit nebo zcela nově zpracovat. Jde o zpětnou vazbu, kterou si dítě odnáší z předcházejícího úkolu. Pokud děti dopracovaly a doplnily své plánky, pak je opět vrátí do krabice (trezoru) a vylosuje se jeden plánek, podle něhož budou všechny děti putovat. Bylo by vhodné, aby autor plánku byl nenápadně upozorněn na to, že nebude pomáhat a napovídat. Tuto variantu by bylo dobré realizovat v době další schůzky, aby děti stále neputovaly podle plánku a činnost by tak pro ně přestala být zajímavou.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Paměť, Přátelství

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s poruchou orientace se mohou vyskytnout nesrovnalosti v plánku. Poukážeme na ně, ale nehodnotíme jejich neúspěšnost. U dětí s vývojovými poruchami učení (dyslektici) se mohou v názvech ulic… vyskytnout přesmyčky. Dětem s ADHD je třeba nabídnout změnu pozice při aktivitě, aby neztratily zájem.
Jednotlivé činnosti nevyžadují zvláštní specifika pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.