Známe se?

Čas přípravy
30 minut - 1,5 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Ví, co dokáže a co nezvládne. Rozpozná jednání a chování, která může ve svém okolí ještě tolerovat. Zná svá práva a povinnosti. Podle svých věkových a mentálních možností se seznámí s Úmluvou o právech dítěte.

Motivace

Život člověka není poskládaný jen z příjemných a radostných okamžiků. Na životní pouti se setkáváme i s různými nástrahami. Nepotkáváme jen kamarády a přátele, čekají nás i setkání s lidmi a situacemi pro nás nebezpečnými, ze kterých je někdy obtížné vyváznout bez úhony.

Potřeby

Kartičky – „Jaký jsem“, „Co dobře umím, co dokážu“.
Tento metodický list má k dispozici pracovní list C10A.

Provedení

S dětmi v kruhu hovoříme o situacích, kterých mohou být svědky. Situace, které nejsou příjemné. Jedná se o napadání mladších a slabších kamarádů (slovní, fyzické, zesměšňování, schovávání věcí…). Ptáme se dětí, jestli vědí, co je to šikana. Co si pod tím pojmem představují. V této fázi je dobré děti rozdělit na mladší /3.ročník/ a starší /4. a 5. ročník/. Dětem 3. ročníku předložíme pracovní list, který je k tomuto tématu vypracován. Obrázek na pracovním listu si mohou vybarvit a napsat jedno heslo – Jaký jsem – veselý, kamarádský,…
Dětí starších /4. a 5. ročník/ se můžeme zeptat, zda byly svědky šikanování. Co udělaly, jak se zachovaly. Přivedeme děti k nejdůležitějšímu bodu tohoto tématu – jak by se zachovaly v případě, kdyby byly svědky takovéhoto jednání. Velmi důležité je znát sami sebe. Přivedeme je k zamyšlení a ptáme se jich otázkami – např. Znáte se? Víte, jací jste? Co dobře umíte, co dokážete? Víte, co nezvládnete, na co nemáte? Po této diskusi můžeme dětem nabídnout kartičky – „Jaký jsem“, „Co dobře umím a dokážu“. Děti si samostatně kartičky vyplní. Necháme jim čas na zpracování. Zeptáme se, zda chtějí kartičky zveřejnit – anonymně, nebo zda chtějí o obsahu kartiček mluvit v oddílovém kruhu. Kartičky můžeme také vyvěsit (pokud děti s tím souhlasí) a ostatní hádají, komu by kartičku přiřadili. Poznávají se tak i ostatní děti v oddíle. Tato aktivita je vhodná pro děti 4.–5. ročníku.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Přátelství, Poznání, Pravda, Pomoc.

Pozor na

Při diskusi s dětmi o šikanování – nekritizujeme, nevynášíme soudy nad dětmi a jejich jednáním, se kterým se svěřují. Vyslechneme je a necháme děti vyjadřovat se k tématu. Na závěr bychom měli zaujmout stanovisko a navést děti k řešení problému.
Na toto téma se musíme velmi dobře připravit. Jde o citlivé téma. Někteří členové oddílu mohou mít nepěkné zážitky, které již prožili na vlastní kůži.
Doporučená literatura:
MICHAL KOLÁŘ Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, 1997
PAVEL ŘÍČAN Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, 1995

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Právě děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou v této oblasti „ohroženy“. Tyto děti jsou zpravidla agresory vyhledávány a je na nich páchána šikana. Při rozboru této činnosti je třeba, aby vedoucí byli obezřetní a citliví.
Je třeba se při probírání tohoto tématu zaměřit především na tyto děti a vysledovat, zda nerozklíčujeme některé problémy a jevy, se kterými se již setkaly.