Tábornický desetiboj

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
4,5 hodiny
Místo
les, tábořiště
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
16 - 36
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
31. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P26, tábornické dovednosti
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, pracovní, k řešení problémů.


Vyzkoušení a procvičení tábornických dovedností, přírodních znalostí a práce s nářadím; procvičení spolupráce, dělby práce a řízení kolektivu.

Motivace

Dnes večer zaplane slavnostní oheň a ten nesmí zapalovat jen tak někdo. Dneska ho ale bude zapalovat někdo z vás, některá čtyřčlenná skupina. Bude to ta, která nejlépe obstojí v daných úkolech. Prokáže svými znalostmi, dovednostmi a postřehem, že je hodna takové cti, jako je zapálení slavnostní vatry. Nuže, snažte se a ukažte, co ve vás dosud dřímalo...

Potřeby

Červená syntetická barva, základní obvazový materiál pro první pomoc, pro každé družstvo: knížka s úkoly, pila, sekery, zápalky, provázek na uzlování, syrový brambor, papír a tužka.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Čtyřčlenná družstva soutěží v plnění deseti úkolů z nejrůznějších oblastí tábornické praxe. Tento desetiboj je vhodné zařadit až po procvičení některých dílčích disciplín.

Seznam úkolů dostanou týmy v podobě jakési „knížky“ formátu A6.
Každý úkol je tu popsán na jednom listu a je u něj:

přesné znění (co je třeba udělat),
místo vyhrazené k plnění úkolu,
jméno vedoucího (instruktora), který provedení zkontroluje a svým podpisem potvrdí.

Každý úkol může plnit jakýkoli počet členů družstva – někdy se do něj pustí všichni, jindy je pověřen jediný zástupce. Záleží tedy i na strategii, jak si které družstvo rozvrhne síly. Zvítězí ta skupina, která odevzdá knížku s potvrzením splnění všech úkolů jako první.

Úkoly volíme podle možnosti tábora a zkušenosti hráčů. Následující seznam je pouze pro inspiraci, vždy vycházejte ze znalosti prostředí a vašich hráčů.
1. Pojmenujte na procházce s vedoucím (instruktorem) 30 různých druhů rostlin. Mohou to být byliny i dřeviny.

2. Z kulatiny o minimálním průměru 15 cm nařežte a naštípejte 150 louček tak, aby jejich délka byla nejméně
20 cm a síla maximálně 5 cm.

3. Nakreslete plánek okolí tábora v daných hranicích (cca 500x500 metrů). Na papíru formátu A4 vyznačte všechny stavby, cesty, potoky, okraje lesa, lesní oplocenky, řeku, ...

4. Projděte vyznačený úsek cesty a najděte a zapište všechny předměty, které do přírody nepatří a jsou maximálně dva metry od cesty.
Poznámka: Úsek v délce asi 500 metrů označíme fáborky a předměty rozmístíme tak, aby byly z cesty viditelné. Může jich být kolem třiceti – např. noviny, šátek, nůž, hřeben, sklenice apod. Úkol je splněn, když tým objeví 90 % předmětů.

5. Pro večerní oheň připravte deset kusů suché kulatiny o délce 50–60 cm, silné v průměru aspoň 10 cm. Dbejte na bezpečnost práce!

6. Na vlastnoručně postaveném ohništi uvařte jeden brambor ve slupce, který dostanete u příslušného vedoucího (instruktora). Brambor musí být dovařený! Nesmíte použít jiné pomůcky než ty, co jste dostali na začátku hry.

7. V místě (přesně popsaném) začínají krvavé stopy raněného vlka. Vystopujte ho až k doupěti, kde najdete obálku s kartičkami. Jednu vezměte do tábora jako důkaz o splnění úkolu. Stopy sledujte tak, abyste je nepošlapali a nezničili. Chovejte se jako skuteční stopaři. Pohybujte se tiše! Poznámka: Trať v délce 1,5—2 km vyznačte stříkanci husté červené barvy. Střídejte čitelné a přehledné úseky s místy, kde jsou stopy jen málo zřetelné a je třeba je skutečně velmi pozorně hledat.

8. Prokažte, že umíte uvázat aspoň pět různých druhů uzlů. Počet uzlů přizpůsobíme zdatnosti dětí v oddíle.

9. Poskytněte zraněnému kamarádovi první pomoc s improvizovanými pomůckami. Má zlomenou ruku v předloktí a na čele silně krvácející ránu. Obvazový materiál je k dispozici u vedoucího.

10. Vyrobte pochodeň pro zapálení ohně ze silnější větve. Na konci větev rozštípněte, do štěpu vkládejte drobné suché větvičky a zalévejte smolou.

Místa stanovišť volte tak, aby jeden vedoucí (instruktor) mohl dohlížet na více úkolů.

Varianta: Na plnění úkolů je stanoven časový limit 3 hodiny. Vítězí družstvo, které v této době splní nejvíce úkolů. Bude-li mít víc týmů stejný počet dokončených disciplín, zvítězí ten, který byl hotov dřív. Proto je vhodné, aby vedoucí (instruktoři) zapisovali do knížky i čas splnění úkolu.


Na tuto činnost lze navázat v soutěži Pionýrská stezka.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Překonání, Přátelství a Pomoc.

Pozor na

Je třeba pečlivě zvolit místo, kde budou družstva rozdělávat oheň a vařit na něm. Také je třeba zdůraznit bezpečnost práce s nářadím a nástroji.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.