Pravidla

PRAVIDLA

UZNADO

Odůvodnění

Štáb soutěží se zamýšlel nad možnostmi obnovení Stezky, jako postupového závodu s republikovým finále. Po porovnání všech podob oblastních, krajských, či jiných kol a podob všestranně – branných závodů dospěl k závěru, že by bylo velmi obtížné, dokonce nemožné, jednotnou Stezku, tak jak jsme si znali obnovit. V tomto úsilí bychom narazili na mnoho nenaplněných očekávání a představ. Proto jsme se rozhodli jít cestou nové republikové hry s všestranným obsahem. Jednotné pro všechny v republikové podobě s kořeny právě ve Stezce.

Úvod

Vzniká tak nová hra s pracovním názvem UZNADO. Což jsou zkratky slov Umím, ZNÁm a DOvedu. Hra je postavena na základech pionýrské všestrannosti s prvky brannosti, nebo lépe přežití v přírodě.

Myšlenkou hry je umožnit účastníkům otestovat a poměřit své znalosti, ale především dovednosti, nejlépe kompetence v co nejreálnějších situacích a simulacích.
Hra zachovává pionýrskou všestrannost Stezky, zároveň svou formou odráží moderní trendy ve výchově a činnosti spolku. Hra má ambice být stále zajímavá a v čase i místě proměnná.

Východiska

Hra UZNADO je postavena na původní všestrannosti a brannosti tradiční stezky. Výrazným zdrojem pro hru jsou výchovné programy Cesty za poznáním, a to v dělení oblastí činnosti, věkových kategoriích, ale především v rozsahu a úrovni kompetencí.

Hráči se snaží zvládnutím praktických úkolů prokázat dosažení znalostí a dovedností svévěkové úrovně a dosáhnout tak co nejlepšího výsledku – splněných stanovišť.

Organizace

Jedná se o tzv. hvězdicový závod. Hráči v základním stanovišti mají mapku/souřadnice/azimut jednotlivých stanovišť. Stanoviště jsou z pěti oblastí činnosti, v různé vzdálenosti (do 500 m) s rozdílně obtížnými úkoly. Hráči sami vybírají, jaké stanoviště navštíví a v jakém pořadí – jedná se o taktiku. Případné čekací časy se nezapočítávají – je to chybná volba hráčů. Hráči se mezi jednotlivými stanovišti nemusí vracet na základní/startovní stanoviště. Mohou si umístění a postup mezi stanovišti naplánovat dopředu.

Hráči

Hráči hrají ve čtyřčlenných koedukovaných týmech příslušné věkové kategorie. Členové týmu plní úkoly společně, v průběhu plnění si radí a pomáhají. Věkově se týmy skládají podle kategorií (stejně, jako jsou výchovné programy Výpravy za poznáním): Nejmladší pro děti do 2. třídy, Mladší 3. -5. třída ZŠ, Starší 6. – 8. třída, Nejstarší 9. třída – 18let. Poměr zastoupení pohlaví v týmu není stanoven. Pro snazší orientaci na stanovištích doporučujeme barevně odlišné startovní karty pro jednotlivé věkové kategorie.

Stanoviště

Stanoviště jsou dělena do pěti oblastí (opět odpovídajících Výpravám za poznáním) – Člověk a společnost, Příroda, Technika, Sport a Umění – nutno vyznačit na plánu v základním stanovišti. Pro lepší orientaci doporučujeme odlišit stanoviště příslušným symbolem oblasti. Při každé hře jsou připravena minimálně dvě stanoviště z každé oblasti. Hráči však mají možnost si vybrat, která navštíví. Je možné mezi stanovišti volně přecházet a měnit jejich pořadí dle taktiky a potřeb týmu. Hodnocení na stanovišti je splnil/nesplnil, případně splnil s opravou. Hodnocení se zaznamenává na startovní kartě, kterou týmy obdrží při startu na základním stanovišti. Platí, že pro úspěšné absolvování hry je třeba splnit z každé oblasti musí minimálně jedno stanoviště pro zachování principu všestrannosti a získání kladného hodnocení viz. dále.

Úkoly

Úkoly na jednotlivých stanovištích jsou praktické, staví hráče, před problém, který musejí vyřešit. Konkrétní podoba úkolů je na organizátorovi. Úroveň a rozsah vychází z výchovných programů pro danou věkovou kategorii. Nejedná se o znalostní otázky s možnostmi odpovědí. Hra požaduje od hráčů řešení konkrétních, popřípadě modelových situací (např.: ošetření maskovaného zranění, překonání terénní překážky za použití nabídkového materiálu…). Týmy daný úkol buď splní nebo nesplní. V případě nesplnění může pokus opakovat po absolvování jiného stanoviště, případně absolvovat s „dopomocí“ – obě tyto varianty se zaznamenávají do startovní karty. 

Čas

Soutěžící mají na hru časový limit. Určuje se dle náročnosti terénu – místně. Předpokládáme okolo 2–3 hodin. Během této časové dotace se týmy snaží splnit vždy co nejvíce stanovišť. Není brán zřetel na čekání. 

Tato časové dotace umožňuje při organizaci hry startovat ve více kolech, po věkových kategoriích k snazší organizaci zadávání úkolů na stanovištích.

Hodnocení

Týmy se budou umisťovat dle zisku splněných stanovišť v pásmech. Pásma jsou bronzové, stříbrné a zlaté. Držitelé zlatého pásma mohou bez ohledu na věk v dalším ročníku soutěže zkusit vyšší kategorii.

Odstupňování jednotlivých pásem:

Bronzové pásmo: splní, byť s opravou alespoň jedno stanoviště z každé oblasti

Stříbrné: splní bez potřeby oprav alespoň jedno stanoviště z každé oblasti min 3 další s opravou

Zlaté: splní bez potřeby oprav alespoň jedno stanoviště z každé oblasti a min 3 další bez oprav

Grafika

Představu o znaku hry máme turistickou značku změna směru, kdy tři pruhy značí jednotlivá pásma (bronzové, stříbrné, zlaté) a šipka tři části (umím, znám, dovedu).