Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Co mám dělat, když… se stane úraz?

Úraz na akci nebo táboře je mimořádná událost, kterou je třeba vždy řešit. Kromě řádného poskytnutí první pomoci, zajištění odborného ošetření a případného transportu zraněného bude nutná i řada dalších úkonů.

Ihned po úrazu

 • První pomoc musí poskytnout kdokoliv, kdo je zraněnému nablízku (všichni pionýrští pracovníci i další osoby, které se podílejí na zajištění činnosti, mají být o poskytování první pomoci poučeny a proškoleny).
 • Co nejrychleji přivoláme zdravotníka nebo jinou osobu odpovědnou za zdravotní dozor na akci. Ta rozhodne (pokud tak neučinila v případě nutnosti již osoba poskytující první pomoc), jakým způsobem bude zraněný ošetřen, případně dopraven k lékaři.
 • Lékaři předáme dostupnou zdravotní dokumentaci dítěte.
 • Rodiče dítěte nebo jinou osobu, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, informujeme o lékařském ošetření bez zbytečného odkladu.
 • Zaznamenáme svědky úrazu, kteří mohou dodatečně jeho průběh dosvědčit.
 • V případě ošetření u lékaře zajistíme doprovod dítěte známou dospělou osobou.

Následné činnosti

 • Neprodleně zaznamenáme úraz a jeho ošetření do zdravotního deníku akce (pokud je veden), a sepíšeme protokol o úrazu. Třeba i jen pro případ… (kdy by mělo dojít k následným komplikacím).
 • Pokud je to možné požádáme lékaře i o opis zdravotní zprávy – budeme ji předávat zraněné osobě nebo jejímu zákonnému zástupci a patří i do táborové dokumentace.
 • Odjíždí-li dítě z akce či tábora předčasně, dáváme rodičům podepsat prohlášení o převzetí dítěte při předčasném odjezdu – je součástí zdravotního deníku tábora.
 • Při návratu dítěte (z tábora) vracíme rodičům potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a současně jim předáváme zprávu o zdravotním stavu dítěte a jeho ošetření (zdravotní denník – list účastníka).
 • Zraněného nebo jeho rodiče informujeme o pojištění (pojistné podmínky a formulář pojistné události).
 • Dohodneme přitom termín potvrzení vyplněného formuláře (podpis statutárního orgánu, razítko). Vzor vyplnění je součástí předešlého odkazu. Nepotvrzujeme prázdný formulář!
 • Vážné úrazy hlásíme i na Ústředí Pionýra a požádáme o případnou pomoc při řešení dalších možných problémů. Na Ústředí Pionýra odesíláme i kopii potvrzeného formuláře pojistné události.

Později

Přes veškerou vaši snahu mohou zákonní zástupci nabýt pocit, že k úrazu došlo na základě zavinění pořadatele akce nebo jejího pracovníka. V tomto případě bude nutné jednat velmi obezřetně. Vyžadujte proto podporu Ústředí Pionýra. Zejména bude nutné doložit, že:

 • akce byla konána v souladu s vnitřními předpisy spolku a obecně platnými právními předpisy,
 • osoby činné na akci měly stanovenou kvalifikaci a byly pořadatelem řádně poučeny, a to jak v oblasti bezpečnosti práce, tak i v oblasti poskytování první pomoci,
 • konkrétní činnost, při které se úraz stal, byla plánovaná, a osoby zajišťující dozor i účastníci činnosti byli řádně poučeni o bezpečnostních pravidlech pro tuto činnost, nebo že, pokud ze strany účastníka akce (zraněného) došlo k porušení pravidel a bezpečnostních zásad, byl o nich poučen.

Veškeré tyto podklady by měly být součástí v dokumentace pobočného spolku, dokumentace akce nebo zaznamenány v protokolu o úrazu (např. včetně svědků, kteří mohou popsaný průběh úrazu a jemu předcházející skutečnosti osvědčit).

Pokud dojde k tomu, že bude vznesen požadavek na krytí další škody, je třeba tuto situaci bezprostředně ohlásit pojišťovně. Ta na základě svého uvážení pak může být účastna dalších jednání. Informace o pojištění odpovědnosti jsou k dispozici na stránkách ČRDM.

U úrazů (i těch drobnějších) je z důvodu prevence vhodné se k příčinám a průběhu následně vrátit a pokusit se celou událost vyhodnotit z pohledu odpovědnosti provozovatele.

Pokud potřebuješ poradit, neváhej a napiš nám na pionyr@pionyr.cz nebo zavolej na telefon 777 248 720.

Mohlo by tě dále zajímat:

…chceme dát o sobě vědět?
…mám pocit, že nemám dost informací?