Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Právní podklad pro zakládání pionýrských oddílů Junáka na školách (1949)

1949
Právní podklad
pro zakládání pionýrských oddílů Junáka na školách.
Citace z publikace: Zakládáme pionýrské oddíly  Vydavatel: ÚV ČSM, říjen 1949

Zakládání pionýrských oddílů na školách bylo schváleno výnosem ministerstva školství, věd a umění pod číslem 60.509-I z 28. IV. 1949, který je publikován ve Věstníku ministerstva školství, věd a umění, ročník IV., sešit 9, str. 181-183.

Ve výnosu je uvedeno, že Junák je dětskou organisací Čs. svazu mládeže, dále jsou v něm otištěny zásady a upozornění na to, že zakládat pionýrské oddíly Junáka smějí jen členové Čs. svazu mládeže, kteří se prokáží u ředitele školy potvrzením krajského výboru Čs. svazu mládeže. Výnos dále žádá, aby ředitelství škol vyhradila podle možností ve školní budově ve smyslu výnosu ministerstva školství, věd a umění z 15. VI. 1948 š. A-123.639-III (Věstník 1948 č. 12, strana 279) místnost (místnosti) pro pionýrskou klubovnu. Pionýrská klubovna má být členům POJ volně přístupna, a to i  v době mimo vyučování, o nedělích a o školních prázdninách. Odpovědnost za dozor nesou vedoucí oddílů a vedoucí skupiny Pionýrských oddílů Junáka. Pionýrské oddíly Junáka mají právo používat i ostatních zařízení školy, zvláště tělocvičen, dílen, hřišť a školní zahrady. o  podrobnostech se dohodne vedoucí skupiny POJ přímo s ředitelstvím školy; o úmluvě se učiní zápis.