Termíny

XI. výroční zasedání Pionýra

24. – 25. září 2022 – Mladá Boleslav

Termíny přípravy XI. VZP

23. 11. 2021 Předseda Pionýra svolává jednání VZP zveřejněním v Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra, zveřejněním úplného textu svolávacího dokumentu ve vnitřním zpravodaji spolku a dále elektronickou poštou na kontaktní e-maily statutárních orgánů pobočných spolků, uvedené v registračním systému Pionýra.
27. 11. 2021 ČRP jmenuje pro obsahové zajištění VZP na návrh předsedy Pionýra předsedu Obsahové komise VZP. (2. dílčí zasedání ČRP, 27. 11. 2021)
27. 11. 2021 Předseda Pionýra jmenuje pro organizační zajištění VZP organizačního tajemníka VZP.
4. 12. 2021 Předseda Obsahové komise předloží VV ČRP informaci o složení obsahové komise VZP. (jednání VV ČRP 4. – 5. 12. 2021)
23. 5. 2022 Limit pro předložení návrhů změn ve Statutu a Programu Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP ze strany PS/KOP. (písemně předsedovi ObK)
23. 7. 2022 Jednotlivé PS volí na svých zasedáních delegáta VZP dále stanoveným klíčem, a to tak, aby písemná informace zpracovaná na delegačním listě PS byla předaná na Ústředí Pionýra.
23. 7. 2022 Limit pro předložení alternativních návrhů k předloženým materiálům (Statut a program Pionýra, Řád pro přípravu a jednání VZP) ze strany PS/KOP, pokud mají být tyto do materiálů zapracovány a na VZP projednány. (písemně předsedovi ObK)
23. 7. 2022 Předložení materiálů, návrhů a námětů k dalším otázkám činnosti, má-li o nich VZP jednat. (předsedovi ObK)
23. 8. 2022 Obsahovou komisí VZP zpracované podkladové materiály v konečné verzi pro jednání VZP budou předloženy zvoleným delegátům v tištěné či elektronické podobě dle výběru delegáta na kontaktní adresu stanovenou v listě delegáta.
23. 8. 2022 Odesláním všem delegátům informace o programu jednání VZP a organizační pokyny pro účast na jednání v tištěné či elektronické podobě dle výběru delegátu na kontaktní adresu stanovenou v listě delegáta.
14. 9. 2022 či v den konání VZP Příslušná PS, která volí dodatečně náhradního delegáta, zajistí předání písemné informace o volbě náhradníka včetně uvedení původního jména delegáta, a to na ÚP anebo v den konání VZP.
24. – 25. 9. 2022 Výroční zasedání Pionýra
24. 10. 2022 Zveřejnění zápisu z jednání VZP včetně všech schválených písemných dokumentů

Jedná se pouze o výpis nejdůležitějších termínů – závazné a kompletní stanovení termínů určuje Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra.